Plan zamówień Publicznych na rok 2021

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 29.07.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 02.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 04.08.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.08.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 12.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 16.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 19.07.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 30.06.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 05.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 07.07.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 08.07.2021 r.
Dostawa produktów leczniczych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy
Dobre Miasto, 14.05.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zmodyfikowany Formularz cenowy
Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 08.06.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 21.06.2021 r.

Usługa prania bielizny szpitalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Formularza cenowego

Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy

Załącznik do umowy nr 1 - protokół przekazania/odbioru bielizny szpitalnej do /z pralni z komórki organizacyjnej

Załącznik do umowy nr 2 - protokół reklamacji

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy

Dobre Miasto, 14.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.06.2021 r.

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu:

„Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 04.12.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 10.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 14.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 16.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 28.12.2020 r.

Usługa żywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy wraz z załącznikami

wzór umowy.pdf
zał.1 do umowy.pdf
zał.2 do umowy.pdf
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Dobre Miasto, 01.12.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Zmodyfikowany projekt umowy /bez modyfikacji załączników/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 08.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 14.12.2020 r.

zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek

Dobre Miasto, 17.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 28.12.2020 r.

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Dobre Miasto, 18.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 25.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 08.12.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 09.12.2020 r.

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Zaproszenie do złożenia Oferty Cenowej

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Pytania i odpowiedzi

formularz cenowy - modyfikacja

Dobre Miasto, 09.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 16.11.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.11.2020 r.

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy
Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 10.11.2020 r.

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Zmodyfikowany Formularz cenowy po poprawie oczywistej omyłki

Dobre Miasto, 10.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 16.11.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 25.11.2020 r.

DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz oceny jakościowej dla części nr 27

Dobre Miasto, 30.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

zbiorcze zestawienie ofert 4pn.pdf

Dobre Miasto, 16.11.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 01.12.2020 r.

Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią – powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 24.09.2020 r.
Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 29.09.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 01.10.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 02.10.2020 r.

Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy dla części nr 1-9

Załącznik nr 4 – projekt umowy dla części nr 10-18

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Formularz parametrów wymaganych dla części nr 1-4

Dobre Miasto, 23.07.2020 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dobre Miasto, 24.07.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II wraz ze zmianą terminu składania ofert

Zmodyfikowany Formularz ofertowy

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Zmodyfikowany Formularz parametrów wymaganych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 29.07.2020 r.

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 07.08.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 17.08.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Dobre Miasto, 28.08.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 31.08.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Dobre Miasto, 15.07.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Dobre Miasto, 20.07.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 01.07.2020 r.
Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz ze zmianą terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 06.07.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 09.07.2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 13.07.2020 r.
Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 23.06.2020 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dobre Miasto, 30.06.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice, środki dezynfekcyjne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 18.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz cenowy po modyfikacji
Dobre Miasto, 26.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi II

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy
Dobre Miasto, 27.05.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 29.05.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 04.06.2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 17.06.2020 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz cenowy część 1

Formularz cenowy część 2

Formularz cenowy część 3

Formularz cenowy część 4

Formularz cenowy część 5

Formularz cenowy część 6

Formularz cenowy część 7

Formularz cenowy część 8

Projekt umowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 13.02.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Załącznik do pytań i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmodyfikowany formularz cenowy części nr 1
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 4
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 6
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 7
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 8

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 19.02.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 21.02.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych

Dobre Miasto, 02.03.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 09.03.2020 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 31.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz ofertowy

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 07.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 14.01.2020 r.

Dostawa ambulansu w standardzie obejmującym co najmniej zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne (typu B) - powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 27.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 15.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 23.01.2020 r.

Informacja do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2020 r.

06.02.2020 r.