Plan zamówień Publicznych na rok 2021

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 20.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Zmodyfikowany projekt umowy

 Dobre Miasto, 25.01.2022 r.