Projekty Unijne

Program operacyjny

RPWM.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
RPWM.13.00.00. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości
Działanie
RPWM.13.02.00 Ochrona zdrowia
Tytuł projektu
Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny

Krótki opis projektu
Inwestycja polega na doposażeniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny:

a. zestaw endoskopowy 1 (tor wizyjny wraz z endoskopami, diatermia z argonem, szafa endoskopowa, system archiwizacji) – 1 szt.

b. Myjnia endoskopowa 2 – 1 szt.

Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowych, dotychczas nie oferowanych przez Wnioskodawcę, procedur endoskopowych.Wpłynie to na poprawę dostępności do nowoczesnych procedur medycznych o wysokiej jakości. Inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjentów co wpłynie na aktywizację zawodową chorych.Poprawiony zostanie dostęp pacjentów do wysokospecjalistycznych, nowoczesnych technik diagnostycznych, terapeutycznych oraz leczniczych realizowanych z uwzględnieniem praw do intymności i godności. Rozwój diagnostyki w oparciu o istniejące w szpitalu (organizacyjne, kadrowe, sprzętowe) zasoby pozwoli na ich lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie.

Zespół w ramach pracowni endoskopowej przeprowadzać będzie badania diagnostyczne i zabiegi endoskopowe. Są to w szczególności:

– Gastroskopia

– Kolonoskopia

Okres realizacji projektu          Numer naboru

od 2022-10-03 do 2023-12-29         RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane   Dofinansowanie Wkład UEWkład własny
1 029 006,87 1 029 006,87 833 392,66 833 392,66 195 614,21

Program operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt grantowy

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”


Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu  pomocy w ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego. Otrzymane w ramach projektu środki to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto otrzymane środki umożliwią zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów ZOL i ZOL-P.


Okres realizacji projektu                                  
od 2020-05-01 do 2021-08-31       

Wartość projektu grantowego:

175 408,96 zł – I tura

158 187,14 zł – II tura           

Program operacyjny
RPWM.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego nalata 2014-2020
Oś priorytetowa
RPWM.09.00.00. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie
RPWM09.01.00 Infrastruktura ochrony zdrowia
Podziałanie
RPWM.09.01.01 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Tytuł projektu
Zakup Specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z Pandemią


Krótki opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i poprawę mechanizmów leczenia oraz diagnozy w ramach obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z covid-19. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez zakupy niezbędnego sprzętu medycznego zapewniającego należyty poziom ochrony indywidualnej oraz sprzętu, który jest w stanie zapewnić wysoki poziom diagnostyki i opieki medycznej w zwiększającym się obecnie stanie w epidemii na terenie naszego kraju. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Dobrego Miasta i okolicznych gmin. Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych czyli wprowadzenie Systemu kąpielowego. Jest on o tyle istotny gdyż zachowuje pacjentów w dobrej kondycji psychofizycznej tak niezbędnej w opiece. Ważnym elementem poprawiającym zdolność szpitala do walki z covid-19 jest Centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z 3 kardiomonitorami, z racji powikłań i występujących przy covid-19 niewydolności sercowych jest to wręcz niezbędny element. Do tej samej kategorii istotnego sprzętu należy Aparat do ekg bez którego trudno monitorować pacjentów w szpitalu. Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia są celowe i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Projekt polega na doposażeniu Szpitala w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną: Aparat do EKG; Aparat do mierzenia Ciśnienia; Centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z 3 kardiomonitorami; Pompa fuzyjna; Pulsoksymetr; Ssak; Sterylizator; Termometr bezdotykowy; Worek ambu; Fartuchy barierowe, Kombinezony, Maski chirurgiczne, Materace przeciwodleżynowe; Półmaski ochronne FFP3, wózki inwalidzkie, Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, Dozownik na płyn dezynfekujący, System kąpielowy.

Okres realizacji projektu                                   Numer naboru
od 2020-05-30 do 2020-07-31                          RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20

Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane   Dofinansowanie Wkład UEWkład własny
362 000,00   334 400,00 274 208,00 274 208,0087 792,00

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00
Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, kultury i e-zdrowia
Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie
Wnioskodawca: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta

Wartość ogółem: 2.547.030,73 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 2.547.030,73 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 2.164.976,12
Procent dofinansowania: 85.00

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-04
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-12-31
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31

Głównym celem projektu jest udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego dla poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Dobrego Miasta i okolicznych gmin poprzez wdrożenie systemu e-usług, zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o SIOZ. W projekcie planuje się uzyskanie następujących celów szczegółowych:1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług dostępnych niezależnie od miejsca zamieszkania, stopnia niepełnosprawności czy też płci pacjenta.2. Poprawa ciągłości opieki poprzez wdrożenie systemu do przechowywania EDM, udostępnienie EDM personelowi ZZOZ oraz umożliwienie wymiany EDM pomiędzy podmiotami w ramach systemów regionalnych i krajowych, .3 Zwiększenie stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do EDM, wyników badań oraz e-usług , 4. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez udostępnienie EDM personelowi medycznemu co pozwoli na podejmowania decyzji klinicznych w oparciu o EDM, poprawa jakości opieki i zadowolenia pacjenta poprzez realizację e-usług z dowolnego miejsca. Dla realizacji w/w celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
• Wdrożenie zintegrowanego systemu HIS
• Wdrożenie e-usług dla pacjentów
• Wdrożenie Repozytorium EDM
• Zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych
• Wdrożenie systemu klasy ERP zintegrowanego z HIS by możliwe było świadczenie usług elektronicznych
• Dostosowanie infrastruktury technicznej
• Przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego w zakresie usług opartych o TIK .
Projekt w pełni realizuje założenia określone w SZOOP 3 Cyfrowy Region 2014-2020 WiM, działanie 3.2 E-zdrowie poprzez:
• stworzenie e-usług ZZOZ w Dobrym Mieście – podmiocie świadczącym publiczne usługi zdrowotne, które będą służyć wymianie
informacji pomiędzy pacjentami i placówkami.
• cyfryzację EDM,
• udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w SIM
Udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego dla poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Dobrego Miasta i okolicznych gmin.

Przejdź do treści
Niniejsza Witryna jest zaangażowana w zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym.