Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, kultury i e-zdrowia

Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wnioskodawca: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta

Wartość ogółem: 2.547.030,73 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2.547.030,73 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 2.164.976,12

Procent dofinansowania: 85.00

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-04

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-12-31

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31

Głównym celem projektu jest udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego dla poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Dobrego Miasta i okolicznych gmin poprzez wdrożenie systemu e-usług, zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o SIOZ. W projekcie planuje się uzyskanie następujących celów szczegółowych:1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług dostępnych niezależnie od miejsca zamieszkania, stopnia niepełnosprawności czy też płci pacjenta.2. Poprawa ciągłości opieki poprzez wdrożenie systemu do przechowywania EDM, udostępnienie EDM personelowi ZZOZ oraz umożliwienie wymiany EDM pomiędzy podmiotami w ramach systemów regionalnych i krajowych, .3 Zwiększenie stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do EDM, wyników

badań oraz e-usług , 4. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez udostępnienie EDM personelowi medycznemu co pozwoli na

podejmowania decyzji klinicznych w oparciu o EDM, poprawa jakości opieki i zadowolenia pacjenta poprzez realizację e-usług z

dowolnego miejsca. Dla realizacji w/w celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:

• Wdrożenie zintegrowanego systemu HIS

• Wdrożenie e-usług dla pacjentów

• Wdrożenie Repozytorium EDM

• Zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych

• Wdrożenie systemu klasy ERP zintegrowanego z HIS by możliwe było świadczenie usług elektronicznych

• Dostosowanie infrastruktury technicznej

• Przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego w zakresie usług opartych o TIK .

Projekt w pełni realizuje założenia określone w SZOOP 3 Cyfrowy Region 2014-2020 WiM, działanie 3.2 E-zdrowie poprzez:

• stworzenie e-usług ZZOZ w Dobrym Mieście - podmiocie świadczącym publiczne usługi zdrowotne, które będą służyć wymianie

informacji pomiędzy pacjentami i placówkami.

• cyfryzację EDM,

• udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w SIM

Udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego dla poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Dobrego Miasta i okolicznych gmin.