16/Zap/2022

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy promującej projekt unijny, o wym. 120 x 80 cm, wolnostojącej, ustawionej na zewnątrz, odpornej na warunki atmosferyczne.

Zamówienie dotyczy tablicy promującej projekt pn. „Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny”. Projekt jest współfinansowanany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 13: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości; Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność; Działanie 13.02: Ochrona zdrowia.

Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia objętego projektem, nie zostaną mu przyznane.

Wymagania dotyczące wykonania tablicy: Konstrukcja na jednej nodze. Noga wykonana z kształtownika 6x6 cm (profil zamknięty), do niej przymocowany za pomocą spawu stelaż. Stelaż to kształtownik 2x3 cm (profil zamknięty). Konstrukcja malowana na czarno. Do stelaża przymocowana za pomocą nitów blacha ocynk 0,5 mm, na którą naklejona jest folia monomeryczna z laminatem UV i antygrafitii. Folia zagięta z tyłu blachy. Konstrukcja ustawiona i zabetonowana we wskazanym miejscu na posesji Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023 r. do godz. 11:00.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaopatrzenie@szpitaldobremiasto.pl

Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni.