HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

DOSTAWA AMBULANSU W STANDARDZIE OBEJMUJĄCYM CO NAJMNIEJ ZABUDOWĘ MEDYCZNĄ

ORAZ NOSZE SAMOJEZDNE (TYPU B)

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 19.09.2019 r.

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK I OBŁOŻEŃ

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - formularz oceny jakościowej

Dobre Miasto, 17.09.2019 r.

Dostawa aparatu USG

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Dobre Miasto, 11.07.2019 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany projekt umowy

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 16.07.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 19.07.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 29.07.2019 r.

Dostawa środków czystości i worków foliowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy środki czystości.pdf
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert(1).pdf

Dobre Miasto, 27.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Dobre Miasto, 31.05.2019 r.

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Projekt umowy wraz z załącznikami

Zał. 3 Projekt umowy.pdf
Zał. do umowy - Protokoł przekazania,odbioru.pdf
Zał. do umowy- Protokół reklamacji.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 22.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 24.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 28.05.2019 r.

numer sprawy: 1/RPO/2018
nazwa postępowania: 
Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni
Link do dokumentacji przetargowej